Informacje dla inwestorów – aktualności

Nagranie spotkania Zarządu z inwestorami – 10.04.2024

Nagranie spotkania zostało udostępnione na kanale Spółki stworzonym do komunikacji z inwestorami.
Link do spotkania:

 

Zmieniony termin spotkania Zarządu z inwestorami – nowy termin 10.04.2024 g. 11:00
Nastąpiła zmiana terminu spotkania zaplanowanego pierwotnie na 19.03.2024 – nowy termin to 10.04.2024 g. 11:00.
Link do spotkania pozostaje bez zmian

Spotkanie Zarządu z inwestorami – 19.03.2024 g. 11:30

Zarząd Logintrade zaprasza inwestorów na spotkanie online dotyczące ekspansji międzynarodowej oraz wykorzystania AI w produkcie Logintrade, które odbędzie się w dniu 19.03.2024 o g. 11:30. Link do spotkania:
Po webinarze udostępnione zostanie również nagranie spotkania.

 

LOGINTRADE S.A. w 2013 r. zadebiutował na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji.

Kliknij aby zobaczyć notowania naszej Spółki.

Ponadto w poniżej zamieszczonym materiale znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych informacji o naszej Spółce.

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Logintrade S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Logintrade S.A.  do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Plan połączenia Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o.

Zgodnie z art. 500 par. 2 1 i par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki Logintrade SA
przekazuje do wiadomości uzgodniony i podpisany w dniu 31 sierpnia 2020 r. Plan Połączenia
spółek Logintrade SA (Spółka Przejmująca) oraz LT Serwis sp. z. o. o. (Spółka Przejmowana)
wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 k.s.h

Plan połączenia – dokument

Połączenie Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o.

Na podstawie uchwał NWZ Logintrade S.A. oraz LT Serwis Sp. z o.o. z dnia 09.10.2020r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS w dniu 28.10.2020r. dokonał wpisu w rejestrze, na podstawie którego Logintrade S.A. wstąpiło we wszelkie obowiązki i zobowiązania LT Serwis Sp. z o.o.